Dealer en marktleider in spraytanning

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sunless Spray Tanning

Klik hier voor de download versie

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoper: Sunless Spray Tanning;
2. Koper: de wederpartij van verkoper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Opdrachtnemer: Sunless Spray Tanning.
6. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

7. Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Sunless SprayTanning
Vestigingsadres: N. Parallelweg 98, 6813 DE Arnhem
E-mailadres: info@sunless.nl
KvK-nummer: 09208791
Btw-identificatienummer: 161310679B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst en overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst of overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Het aanbod kan zijn een aanbod tot de overeenkomst op afstand en/of een aanbod tot de overeenkomst van opdracht.

3. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de koper het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een koper direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de verkoper niet.

4. De door verkoper gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

1. Bij (electronische) aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de electronische betaling van de consument, of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Reeds geleverde producten worden nooit of te nimmer teruggenomen tenzij er voorafgaand schriftelijk overleg heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Ingeval één van de partijen te kort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

Alle vorderingen al dan niet gefactureerd zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van de partijen schadevergoeding te vorderen.

2. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid kan verkoper de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien koper een verzoek tot surséance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard – al dan niet op eigen verzoek – in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van koper. Verkoper zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

3. Indien een electronische aankoop op afstand is voldaan door de koper of een een training (incl. materiaal) per e-mail bevestigd is met koper en deze door de koper wordt geannuleerd, zal verkoper 50% annuleringskosten in rekening brengen.

ARTIKEL 7 – DE PRIJS

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn exclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

3. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

ARTIKEL 8 – BETALING

1. Betaling dient volledig bij vooruitbetaling of levering onder rembours te geschieden.

2. Betaling zal geschieden op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door verkoper geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen apparaten, producten, handleidingen, instructies, tent, enz., blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomst is nagekomen.

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.

4. Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
5. Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 10 – INCASSOKOSTEN

1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. In redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

ARTIKEL 11 – LEVERING

1. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door verkoper niet aangehouden kan of kunnen worden, zal verkoper koper daarvan op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat koper daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan danwel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

2. Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de koper het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door verkoper vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.

3. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

ARTIKEL 12 – RETOURZENDINGEN

1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van verkoper zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan komen alle aan de zending verbonden kosten ten laste van de koper. Het staat verkoper in dat geval vrij de goederen voor rekening van koper bij derden op te slaan of zelfs ter beschikking van de koper te houden.

2. Retourzendingen, die door verkoper niet zijn aanvaard, ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 8.

3. Retourzendingen geschieden immer voor rekening en risico van koper.

ARTIKEL 13 – VRIJWARINGEN

1. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien verkoper toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is verkoper slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade tot maximaal het aankoopbedrag, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie en door de verzekeringsmaatschappij van verkoper wordt uitgekeerd. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

2. Koper is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij verkoper te melden.

3. Koper vrijwaart verkoper voor alle schade die verkoper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door de koper.

ARTIKEL 15 – OVERMACHT

1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hieronder valt ook het niet meer verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.

2. Als een niet aan verkoper toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken:
Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien – waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, danwel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door verkoper, dat nakoming door verkoper zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van verkoper gevergd kan worden.

ARTIKEL 16 – RECLAME

1. Klachten over de geleverde dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven ter kennis te worden gebracht aan verkoper binnen 5 werkdagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de koper.

2. Reclames die verkoper bereiken na het verstrijken van de reclames betreffende verwerkte of bewerkte producten, kunnen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding geven.

3. Koper is verplicht op verzoek van verkoper de zaken waarover deze reclameert aan verkoper te retourneren.

4. Klachten inzake facturen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na factuurdatum verkoper hebben bereikt.

5. Het indienen van klachten/reclames ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

ARTIKEL 17 – GARANTIE

1. Een door de verkoper of fabrikant als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper ten opzichte van de koper heeft op grond van de wet en/of overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

2. In samenhang met artikel 16 beperkt de garantie zich, indien het product niet voldoet aan de in de branche gebruikelijke kwaliteitseisen en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, tot hetgeen de fabrikant van het product heeft gesteld.

ARTIKEL 18 – MONSTERS EN MODELLEN

Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de kantonrechter uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter van de rechtbank te Arnhem worden onderworpen.

Sunless Spray Tanning | Postbus 885 6800 AW Arnhem| Telefoon: 026-8700154 | E-mail: info@sunless.nl
KvK nummer: 09208791 | BTW nummer: 161310679B01